Projekt UE

Firma IBIS Marek Jeż zrealizowała projekt pn. „ Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu automatycznego załadunku i rozładunku pieca piekarniczego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu |Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było wrodzenie w przedsiębiorstwa nowego i innowacyjnego na skalę kraju produktu w postaci zautomatyzowanego systemu załadunku i rozładunku pieca piekarniczego.

W ramach projektu dokonane zakupu następujących środków trwałych, dzięki którymi firma IBIS Marek Jeż uruchomiono produkcję innowacyjnego zautomatyzowanego systemu załadunku i rozładunku pieca piekarniczego:

-walcarka do blachy
-przemysłowy zestaw spawalniczy
-stół spawalniczy z wyposażeniem
-przecinarka taśmowa automatyczna
-komora śrutownicza z systemem zgarniania podłogowego i odpylaniem
-centrum obróbcze CNC
-stół odciągowy do szlifowania z filtrem

Wskaźniki produktu:

-Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1 ) – 1 przedsiębiorstwo
-Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2 ) – 1 przedsiębiorstwo
-Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.
-Inwestycje prywatne uzupełniające wparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) – 482 835,70 zł
-Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzeniem produktów nowych dla rynku – 1 przedsiębiorstwo.

Wskaźniki rezultatu:

-Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
-Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) – 3,00 EPC
-Przychody  ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów / usług – 2 500 000,00 zł

Wartość projektu: 982 770,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 499 934,30 PLN

Firma IBIS Marek Jeż zrealizowała projekt pn.” Wdrożenie strategii internacjonalizacji dla IBIS Marek Jeż”:

Celem projektu jest wzmocnienie działalności eksportowej firmy IBIS Marek Jeż, aby mogła rozwijać swoja sprzedaż na perspektywicznym rynkach.

Projekt pod tytułem „Wdrożenie strategii internacjonalizacji dla IBIS Marek Jeż” dotyczy wzmocnienia działalności eksportowej firmy IBIS Marek Jeż, aby mogła rozwijać swoją sprzedaż na perspektywicznych dla niej rynkach. W ramach przeprowadzonych analiz rynkowych, opracowano „Strategię internacjonalizacji”, która wskazała najbardziej perspektywiczne obecnie rynki docelowe. Zaplanowano więc zadania, które umożliwią firmie wejście na jeden z tych rynków. Najważniejszymi działaniami w branżach, w których działa IBIS, są działania targowe, przede wszystkim wystawiennicze. Projekt będzie realizowany w ramach pomocy de minimis w okresie od 01.12.2020 roku do 31.03.2022 roku.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźniki rezultatu:

-Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki:  – 1
-Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1
-Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji  – 1
-Inwestycje prywatne uzupełniają wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 154 922.00 PLN
-Liczba zagranicznych targów i wystaw międzynarodowy, w którym przedsiębiorstwo wzięło udział w charakterze wystawcy – 3,00 EPC
-Liczba wyprodukowanych obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych – 2
-Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki – 1
-Liczba zagranicznych kontraktów handlowych zawartych w wyniku realizacji projektu (kryterium C.2) Kontrakt handlowy/ udokumentowana sprzedaż są liczne dla niepowtarzalnego kontrahenta – 2
-Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany procesowe  – 1

Wartość projektu: 443 562,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 288 640,00 PLN